Letná dovolenka v Bloombee☀ Všetky objednávky prijaté po 3. júli budú odoslané po 15. júli!

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke www.bloombee.sk.

Všeobecné ustanovenia

Obchodné meno          BLOOMBEE s.r.o.
IČO:                          51870118
DIČ:                          2120817006
IČ DPH:                     SK2120817006
Sídlo:                        Vojany 331, 076 72
Zápis:                       Obchodný register okresného súdu Košice I, odd. SRO, vl.č.44444/V

Kozmetika je vyrábaná vo výrobni prírodnej kozmetiky schválenej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Všetky produkty majú Karty bezpečnostných údajov a sú registrované na portáli CPNP.

Číslo účtu: 5148023893/0900

IBAN (EUR): SK5809000000005148023893

SWIFT/BIC: GIBASKBX

Kupujúci (spotrebiteľ/podnikateľ) odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim.

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:

 • základné vlastnosti tovaru,
 • celková cena tovaru vrátane balného a poštovného,
 • informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
 • informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informácia o podmienkach vypovedania zmluvy.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. 

Obchodné podmienky je predávajúci oprávnená meniť a dopĺňať. Dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok tým nebudu dotknuté.

Objednávanie tovaru

Výrobky sa objednávajú prostredníctvom stránky www.bloombee.sk .Vaša objednávka musí obsahovať druh tovaru, objednávaný počet kusov a kontaktné údaje kupujúceho. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná až potvrdením objednávky predávajúcim.

 

Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Všetky uvádzané ceny sú konečné.

Platba za tovar

Platba je možná vopred prevodom na účet predávajúceho, kartou alebo na dobierku. Platba za výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť bezprostredne emailom zaslaným predávajúcemu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 14 dní.
 • Nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
 • Za tovar nebola uskutočnená úhrada po dobu 7 dní od odoslania objednávky.

Dodanie výrobku a poštovné

Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh tovaru. V prípade, že tovar nemá na sklade, bude kupujúci emailom informovaný o termíne dodania tovaru. Objednaný tovar predávajúci zašle na adresu uvedenú v objednávke. Termín dodania tovaru je väčšinou do 3 pracovných dni od potvrdenia prijatia platby za objednávku predávajúcim, v ojedinelých prípadoch (dovolenka, choroba, atď…) si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu, o ktorej bude kupujúci informovaný. Spolu s tovarom sa elektronicky zasiela aj faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Faktúra sa zasiela na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. V prípade ak nebude emailová adresa uvedená v objednávke, faktúra bude zaslaná v papierovej forme spolu s tovarom.

Záruka a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ak tie nie sú spôsobené prepravnou službou pri preprave tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.  V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho (pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom):

BLOOMBEE s.r.o., Vojany 331, 076 72
E-mail: info@bloombee.sk
Mob.: 0951 187 553

Vrátenie tovaru: Do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru môže kupujúci nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom balení vrátiť späť na našu adresu (nie formou dobierky). Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Je potrebné vopred informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy a dodať o tom písomné vyhlásenie. Peniaze za tovar Vám budú vrátené do 14 dní od prijatia vráteného tovaru. 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy je zmluva od začiatku zrušená. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 

Ako odstúpiť od zmluvy:

 1. Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.
 2. Pošlite predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
 3. V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.
 4. Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
 5. Tovar môžete vrátiť zároveň s listom. Tovar je potrebné vrátiť v pôvodnom obale a nepoužitý.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (poštovné). 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť, ak:

 1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody  dodať tovar v dohodnutej cene.
 • tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
 • zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním
 • pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) v odbernej lehote zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje), číslo telefónu a emailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom vybavenia a dodania objednávky a zákonom vyžadovanej evidencie. 

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.